Algemene voorwaarden

Partijen en opdracht

Cliënt is diegene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, is zowel die opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk gehouden tot voldoening van hetgeen aan Boelstra Advocatuur toekomt.
Alle opdrachten beschouwt Boelstra Advocatuur uitsluitend als aan haar gegeven.
[frontpage_news widget=”414″ name=””]
Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Boelstra Advocatuur, niet tot een resultaatsverbintenis.

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de leden van Boelstra Advocatuur, haar medewerkers, alsmede alle overige personen die bij, voor of namens Boelstra Advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest.

Honorarium en kosten

Voor de uitvoering van de opdracht is cliënt verschuldigd honorarium, verschotten (zoals o.a. griffierechten en deurwaarderskosten), reis- en verblijfskosten, kosten van ingeschakelde derden, een forfaitair op 6% van het honorarium gesteld bedrag aan kantoorkosten (zoals o.a. porti-, fax-, telefoon en kopieerkosten) en omzetbelasting.
Bij de aanneming van een opdracht wordt een met de cliënt overeengekomen voorschotbedrag in rekening gebracht welke met de einddeclaratie zal worden verrekend. Eerst na ontvangst van het voorschotbedrag zal er met de werkzaamheden een aanvang gemaakt worden.

Honorarium en kosten worden maandelijks doorberekend aan de hand van de aan de zaak bestede tijd. De bestede tijd wordt geschreven in eenheden van 6 minuten.

Zolang de opdracht niet is voltooid is Boelstra Advocatuur bevoegd tussentijds te declareren.

Indien een declaratie door cliënt niet tijdig is voldaan, is Boelstra Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van cliënt in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. Boelstra Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en wettelijke rente verschuldigd zijn, alsmede gehouden zijn tot betaling van 15% van het onbetaald gelaten gedeelte als vergoeding voor buitengerechtelijke kosten ter incasso.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Boelstra Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico. De aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Desgevraagd zal over de inhoud van de polisvoorwaarden nadere informatie worden verstrekt.
Indien en voor zover er geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekeringen om reden niet liggende buiten specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval, is de aansprakelijkheid van Boelstra Advocatuur beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Boelstra Advocatuur, is het cliënt buiten de reikwijdte van de opdracht niet toegestaan de bij de uitvoering van een opdracht vervaardigde stukken te (laten) verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Archivering

Het bij de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door Boelstra Advocatuur tenminste gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Boelstra Advocatuur en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover afwijking van de competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen. Als echter de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, wordt volgens het toepasselijke reglement voorzien van arbitrage en in bepaalde gevallen in bindend advies.

Wijziging van algemene voorwaarden

Boelstra Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan cliënt kenbaar worden gemaakt waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdrachten van toepassing zijn.

Aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.