PERSBERICHT – 16 augustus 2017

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Desiree G. heeft het hoger beroep dat zij heeft ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van d.d. 29 juni 2017 ingetrokken. Zij wil haar partner Rhowan P. alle ruimte geven in zijn proceshouding en geeft tevens aan dat een nieuwe zitting emotioneel te veel van haar zal vragen. Deze beide redenen hebben haar doen besluiten om het hoger beroep in te trekken en zich te richten op haar tbs-behandeling.

PERSBERICHT – 12 juli 2017

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Desiree G. gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat gewezen is door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, op 29 juni jl. Cliënte is, samen met haar partner, Rowan P., veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en TBS. De rechtbank acht het medeplegen van doodslag op Jesse van Wieren bewezen.

Cliënte is tijdens de beide zittingsdagen op 31 mei en 2 juni jl. echter “dichtgeklapt” en heeft de behoefte om haar eigen verhaal te vertellen. Voor cliënte is dit de belangrijkste reden om in hoger beroep te gaan.

De verdediging zal binnen 14 dagen een appèlschriftuur indienen bij het Gerechtshof Leeuwarden met de uitwerking van de beroepsgronden.

PERSBERICHT – 29 juni 2017

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

De rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, heeft vandaag cliënte in bovengenoemde zaak veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 jaar en TBS wegens medeplegen van doodslag.

Met betrekking tot de inhoud van het vonnis wordt opgemerkt dat cliënte is vrijgesproken van moord – en eveneens vrij is gesproken van het levend begraven Van Wieren. De rechtbank is het tevens met de verdediging eens dat een tweetal verklaringen van cliënte uitgesloten dienen te worden van het bewijs. Anders dan de verdediging komt de rechtbank echter tot het oordeel dat cliënte nauw en bewust heeft samengewerkt met haar partner en Van Wieren ten gevolge van gezamenlijke handelingen is overleden. Cliënte geeft aan dat zij de uitspraak “als een klap in het gezicht” heeft ervaren.

Nu de verdediging primair vrijspraak heeft bepleit zal een hoger beroep overwogen worden. De verdediging heeft hiervoor 14 dagen de tijd. Hierover zullen nadere mededelingen volgen op deze site.

PERSBERICHT – 15 december 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Vandaag, 15 december 2016, heeft een regiezitting plaatsgevonden in bovengenoemde zaak in de rechtbank in Groningen.

De verdediging heeft gevraagd de zaak zo spoedig mogelijk inhoudelijk te behandelen nu er een beroep op noodweer gedaan wordt.

De rechtbank heeft geoordeeld dat er nog nader getuigen gehoord dienen te worden en een contra-expertise moet plaatsvinden.

De rechtbank heeft tevens geoordeeld dat cliënte niet op een openbare zitting gehoord hoeft te worden als getuige.

PERSBERICHT – 26 september 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Vandaag, 26 september 2016, heeft een regiezitting en een pro-forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank Groningen plaatsgevonden.

Bij de regiezitting zijn in overleg met de rechter-commissaris en de officier van justitie door de verdediging nadere onderzoeksvragen aan het NFI gesteld.

De pro-forma zitting is geen inhoudelijke zitting maar dient enkel om de voortgang van dan de voorlopige hechtenis te behandelen. De verdediging heeft aangegeven het op prijs te stellen als het onderzoek voortvarend wordt voortgezet.

PERSBERICHT – 30 juni 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Vandaag, donderdag 30 juni, heeft een tweede pro forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank in Groningen plaatsgevonden. Een pro forma-zitting is geen inhoudelijke behandeling van de zaak maar dient enkel om de verlenging van de voorlopige hechtenis te behandelen en eventuele onderzoekswensen te bespreken.

De verdediging heeft de rechtbank om een contra-expertise (tegenonderzoek) verzocht met betrekking tot het rapport dat door het Pieter Baan Centrum (PBC) is opgesteld over cliënte. De rechtbank heeft dit verzoek aan de verdediging toegewezen.

Tevens is verzocht om de voorlopige hechtenis op te heffen en cliënte in vrijheid te stellen nu de verdediging van mening is dat er sprake is van een noodweersituatie en overmachtssituatie. De rechtbank heeft geoordeeld dat het op dit moment nog te weinig bekend is om hierover te kunnen oordelen en derhalve het verzoek afgewezen.

De verdediging is in de gelegenheid gesteld om onderzoekswensen in te dienen bij de rechter-commissaris voor wat betreft nader NFI-onderzoek. Hierover kunnen nog geen inhoudelijke mededelingen gedaan worden.

PERSBERICHT – 18 april 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Op maandag 18 april jl. heeft de eerste Pro forma zitting in bovengenoemde zaak in de rechtbank in Groningen plaatsgevonden. Een Pro forma zitting is geen inhoudelijke behandeling van de zaak maar is enkel om de verlenging van de voorlopige hechtenis te behandelen. Hiertegen verzet cliënte, Desiree G., zich niet.

De verdediging heeft wel tijdens de zitting te kennen gegeven dat zij het betreurt dat het Openbaar Ministerie heeft gemeend de tenlastelegging nu al zeer specifiek te moeten formuleren.

In het voorlopig sectierapport van het NFI zijn er nog veel mitsen en maren. Het NFI geeft aan dat er nog nader toxicologisch onderzoek gedaan wordt evenals nader microscopisch onderzoek, letseldateringsonderzoek en radiologisch onderzoek. Er is derhalve nog geen definitieve conclusie over de doodsoorzaak bekend.

De verdediging zal zich verder beraden over nadere onderzoekswensen en kan vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen doen over de zaak.

PERSBERICHT – 4 februari 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

Cliënte heeft deelgenomen aan de reconstructie welke in bovengenoemde zaak gehouden is op 3 februari jl. Tevens zal zij voor observatie opgenomen worden in het Pieter Baan Centrum te Utrecht.

Aangezien het onderzoek nog niet is afgerond zal de verdediging vooralsnog geen inhoudelijke mededelingen doen over deze zaak.

PERSBERICHT – 21 januari 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

De raadkamer van de rechtbank in Groningen heeft op 20 januari j.l. de gevangenhouding van cliënte voor de duur van 90 dagen bevolen.
Op 21 januari j.l. heeft de officier van justitie de beperkingen opgeheven.
Cliënte wordt verdacht van de betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van Jesse van Wieren.

Er wordt nog nader onderzoek gedaan. Tevens zal de verdediging zich beraden over eventuele onderzoekswensen.

PERSBERICHT – 8 januari 2016

Zaak Jesse van Wieren / Kloosterburen

De rechter-commissaris van de rechtbank in Groningen heeft de inbewaringstelling van cliënte in deze zaak bevolen.

Cliënte wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en de dood van Jesse van Wieren.

Omdat tegen cliënte een bevel beperkingen is uitgevaardigd mag cliënte geen contact met de buitenwereld hebben.
De verdediging kan daarom geen inhoudelijke mededelingen doen over deze zaak.