Familierecht

“..en ze leefden nog lang en gelukkig” gaat lang niet altijd voor iedereen op. Binnen het familierecht heeft Japke Boelstra zich met name toegelegd op de volgende problematiek:

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (OTS) is een gezag-beperkende maatregel. Als er in een gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van een kind belemmerd wordt, kan de rechter een kind onder toezicht stellen. De rechter spreekt dan de maatregel OTS uit. Het gezin wordt dan verplicht bijgestaan door een gezinsvoogd. Ouders moeten de belangrijke beslissingen over de opvoeding van hun kind samen met de gezinsvoogd nemen.

Een OTS kan worden aangevraagd door een ouder, iemand anders die het kind in zijn gezin opvoedt, de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Als een ouder of een ander die het kind in zijn gezin opvoedt een verzoek indient, is hij of zij verplicht om een advocaat in te schakelen.

Uithuisplaatsing

Gedwongen

Een kind of jongere kan bijvoorbeeld ernstig worden verwaarloosd of mishandeld, of er kan sprake zijn van incest. In zulke situaties wordt de kinderrechter ingeschakeld. Die kan besluiten om de jeugdige (een tijdje) ergens anders onder te brengen, ook al zijn de ouders het daar niet mee eens. De veiligheid van de jeugdige staat voorop.

Vrijwillig

Het kan ook gebeuren dat ouders instemmen met de uithuisplaatsing. Hun kind heeft bijvoorbeeld ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen waardoor zij de situatie thuis niet meer aankunnen. Een kind of jongere wordt dan (tijdelijk of langer) elders ondergebracht. Zo’n uithuisplaatsing wordt ‘vrijwillig’ genoemd.

Soms is een situatie zo dreigend dat een beslissing van de kinderrechter niet kan worden afgewacht. De jeugdige moet dan onmiddellijk uit huis worden geplaatst. Er is dan sprake van crisisplaatsing.

Alimentatie na scheiding

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud, die na het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen als geldbedrag kan worden betaald c.q. ontvangen. De partner die niet in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien (onvoldoende inkomsten) kan een verzoek tot alimentatie doen.

Onderhoudsplicht

Ex-partners na een huwelijk of geregistreerd partnerschap

De onderhoudsverplichting, dus de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen, die men ten opzichte van elkaar tijdens de periode van het huwelijk of geregistreerd partnerschap had, blijft ook daarna bestaan. Als één van beide ex-partners onvoldoende inkomsten heeft om in eigen levensonderhoud te voorzien, dan moet de ander in principe alimentatie betalen. Daarnaast bestaat het criterium van het gelijk blijven van de levensstandaard, ook wanneer men wel in zijn eigen onderhoud kan voorzien. De onderhoudsplicht en daarmee de alimentatieplicht eindigt als de ex-partner die alimentatie ontvangt trouwt, maar ook wanneer deze gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier alsof men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Ex-partners na samenwonen

Wanneer u samengewoond heeft zonder dat u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan is er geen wettelijk recht op ontvangen van alimentatie en geen verplichting door de ene partner aan de andere. Uiteraard kan het zijn dat u tijdens het samenwonen middels een samenlevingsovereenkomst hierover eigen afspraken heeft gemaakt.

Kinderalimentatie

Een ouder die gescheiden is en kinderalimentatie betaalt, kreeg onder voorwaarden geld terug van de Belastingdienst, met andere woorden: kinderalimentatie was aftrekbaar. Per 1 januari 2014 zijn de aftrekbare bedragen al ingrijpend verlaagd en per 1 januari 2015 is de belastingaftrek zelfs volledig afgeschaft.

 

Tijdens het huwelijk en geregistreerd partnerschap hebben echtgenoten/partners de plicht elkaar te onderhouden. Als een van de echtgenoten/partners na (echt)scheiding onvoldoende inkomsten heeft om van te kunnen leven, kan bepaald worden dat de ander bij dient te dragen in de kosten van het levensonderhoud, ook wel partneralimentatie genaamd.

Daarnaast hebben ouders de plicht hun kinderen tot 21 jaar te onderhouden, ook na (echt)scheiding. De ouder die de kinderen niet verzorgt, betaalt meestal kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. Op deze wijze blijven beide ouders bijdragen in de kosten van de verzorging en opvoeding.

Het bedrag dat aan alimentatie betaald moet worden, kan worden vastgesteld bij overeenkomst (bijvoorbeeld ouderschapsplan of convenant) of kan door de rechter op verzoek formeel worden vastgesteld.

Wanneer de omstandigheden bij een van de ex-echtgenoten/ex-partners of kinderen wijzigen, kan dit tot gevolg hebben dat het vastgestelde of overeengekomen alimentatiebedrag niet langer redelijk is. De rechter kan in zo’n geval verzocht worden het alimentatiebedrag opnieuw vast te stellen. Ook kunnen ex-echtgenoten/ex-partners ervoor kiezen onderling een nieuw alimentatiebedrag te bepalen, in plaats van zich te wenden tot de rechter. Nieuwe afspraken onderling tasten het door de rechter vastgestelde alimentatiebedrag echter niet aan.

Japke Boelstra kan u onder meer adviseren over uw plicht om alimentatie te betalen of over uw recht om alimentatie te ontvangen. Ook kan voor u de hoogte van de te betalen of te ontvangen alimentatie worden berekend en kunnen wij u begeleiden bij het vaststellen van dit bedrag. Daarnaast kan u worden bijgestaan indien u wenst dat de hoogte van het alimentatiebedrag opnieuw wordt bepaald.